Volební program

 

ROZVOJ OBCE

• Celkové pozvednutí obce Pustiměř a její navrácení na pozici centra širšího regionu.
• Udržení praktického lékaře pro dospělé a zajištění působení činnosti stomatologické ambulance a dětského oddělení.
• Celková rekonstrukce prostor základní umělecké školy.
• Rekonstrukce vnitřního vybavení budovy obecního úřadu včetně knihovny, jakožto centra volnočasového setkávání.
• Zachování finanční podpory při obnově fasád rodinných domů.
• Důraz na komunikaci s veřejností (obnova webových stránek, aktivní podpora a spoluúčast
při tvorbě Pustiměřského zpravodaje).
• Revitalizace „náměstí“ (městečka) a celková rekonstrukce veřejných ploch se začleněním prvků pro sdružování dětí a rodičů.
• Vytipování míst po celé obci a následná realizace umístění tradičních, ale i chytrých laviček (WIFI, dobíjení telefonu apod.), odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy.
• Podpora výstavby vysokorychlostního internetu ve všech částech obce.

SPORT A VOLNÝ ČAS

• Nová dětská hřiště a místa pro setkávání rodičů s dětmi včetně nově zastavěných lokalit a prostor před základní školou (zelené odpočinkové zóny s herními prvky).
• Kompletní dokončení sportovního a společenského areálu umístěného za hasičskou zbrojnicí
a otevření sportovišť pro širokou veřejnost.
• Rovné podmínky podpory pro sportovní a zájmová sdružení v obci.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Rozvoj a systematická péče o veřejná prostranství, zeleň, úpravu travnatých ploch.
• Výsadba zeleného pásu včetně křovinového patra jako pomocné ochrany před emisemi ze spalovny nebezpečných odpadů Ekotermex.
• Výsadba zeleně, která by působila v okolí fotbalového hřiště a za hasičskou zbrojnicí jako větrolam.
• Budování biokoridorů v okolí obce (přes dotace) a liniové výsadby zeleně v nově zastavěných lokalitách.
• Podpora projektů na zadržení vody v krajině (např. stavby rybníků, mokřadů apod.).

DOPRAVA

• Aktivní jednání s orgány státní správy za účelem snížení hlukové zátěže ze silnice D46 Olomouc – Vyškov (např. vybudování protihlukové bariéry, případně ochranného pásu zeleně).
• Aktivní řešení výstavby vysokorychlostní železnice za účelem omezení hlučnosti a dalších negativních vlivů do života občanů obce.
• Obnovení stávajících a realizace nových místních komunikací v obci včetně chodníků a parkovacích míst.
• Zbudování parkování u pošty, zdravotního střediska a u prodejny Hruška v Prusích.
• Realizace připravené studie k opravě chodníků a osvětlení na hřbitově. Udržování a oprava sakrálních památek na území obce.
• Rekonstrukce zastávek autobusu.
• Zbudování cyklostezky Pustiměř, Drysice.
• Zahájení komunikace s vlastníky pozemků za účelem vybudování řádné spojovací komunikace státní silnice – Radslavice a tím eliminování dopravy přes obec v ranních a odpoledních špičkách.
• Začlenění zpomalovacích prvků (např. retardéry, radary), vytvoření obytných zón s omezenou rychlostí, zřízení jednosměrného provozu, kruhového objezdu, případně zřízení přechodů pro chodce do oblastí s vysokou koncentrací lidí (oblast obchodu Hruška, ZŠ a MŠ, autobusové zastávky, pošta apod.). Vše za účelem zajištění bezpečnějšího provozu v obci.